Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Ordlista/Dictionary Tips och Strategier Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!
geometri_icon

Trianglar på Högskoleprovet

Sammanfattning Trianglar på högskoleprovet

triangel

Allmänt om Trianglar

triangel

Triangeln är en av de grundläggande geometriska formerna. De typer av trianglar som vanligen förekommer på högskoleprovet är:

Gemensamt för alla trianglar är omkrets, area och vinkelsumma: $$Omkrets= a + b + c$$ $$Area= \frac{b \cdot h}{2}$$ $$Vinkelsumma = x + y + z = 180°$$
Exempel: Triangel

Vad är arean, omkretsen och vinklarna i triangeln $\boldsymbol{ABC?}$

triangel2

Triangeln $ABC$ är trubbvinklig, eftersom en vinkel är större än $90^o,$ och även likbent, då två sidor är lika långa och de två basvinklarna $x$ är lika stora.

Svar:

Rätvinklig triangel och Pythagoras sats

rätvinklig triangel

Trianglar med en rät vinkel (vinkel lika med $90^o$) kallas rätvinklig triangel. Enligt Pythagoras sats så gäller att för en rätvinklig triangels sidor är Kvadraten på hypotenusan lika med summan av kvadraterna på kateterna. Hypotenusan är den längsta sidan i en rätvinklig triangel och är motstående sida till den räta vinkeln. Katet är benämningen på var och en av de två sidor vilka bildar den räta vinkeln.

Pythagoras sats kan skrivas: $$a^2+b^2=c^2$$

Exempel: Pythagoras Sats

Vad är hypotenusan i triangeln?

pythagoras sats

Triangeln är rätvinklig och då gäller Pythagoras sats, dvs

$c^2=a^2+b^2$

$c=\sqrt{a^2 + b^2}$

$c=\sqrt{3^2 + 4^2}$

$c=\sqrt{25}=5\:cm$

En triangel med sidolängderna $3, 4, 5$ kallas egyptisk triangel.

Svar: Hypotenusan är $5\, cm.$

På högskoleprovet förekommer ofta uppgifter med Pythagoras sats. Uppgifterna är ofta utformade så att de tre sidorna är heltal och kallas då Pythagoras trippel. Exempel på trianglar vars sidor uppfyller Pythagoras trippel är:

Alla multiplar av ovanstående exempel uppfyller också Pythagoras trippel, exempelvis $(6,8,10)$, $(9,12,15)$ och $(12,16,20)$ som alla är multiplar av $(3,4,5).$

Exempel: Pythagoras Sats 2

Olle bygger ett hus och vill kontrollera att det står rakt genom att mäta vinkel $x$. Vilket svarsalternativ motsvarar en vinkel $\boldsymbol{x\ne90^o?}$

  1. $A=3\,dm$, $B=5\,dm$, $C=4\,dm$
  2. $A=6\,dm$, $B=10\,dm$, $C=8\,dm$
  3. $A=9\,dm$, $B=15\,dm$, $C=12\,dm$
  4. $A=12\,dm$, $B=20\,dm$, $C=18\,dm$

pythagoras sats 2

I en rätvinklig triangel gäller Pythagoras sats. Vi ser att svarsalternativen A, B och C är multiplar av $\text{3, 4, 5}$ och då är $x=90^o$. Däremot uppfyller inte D Pythagoras sats och då vet vi att $x$ inte är $90^o.$

Svar: Svarsalternativet D motsvarar en vinkel $x\ne90^o.$

Liksidig triangel

liksidig triangel

I en liksidig triangel är alla sidor lika långa, dvs $a = b = c,$ och alla tre vinklar är lika med $60^o.$ Omvänt gäller också att om en triangel har tre lika stora vinklar så är triangeln liksidig.

Likbent triangel

likbent triangel

I en likbent triangel är två sidor lika långa, dvs $a = c.$ Två av vinklarna (de sk. basvinklarna) i en likbent triangel är lika stora, vinkeln $x.$ Omvänt gäller också att om två vinklar i en triangel är lika så är motstående sidor till vinklarna också lika.

Exempel: Liksidig Triangel och Likbent Triangel

Triangeln $ABC$ är liksidig och delar sidan $BC$ med triangeln $BCD.$ Vad är sträckan $\boldsymbol{x}$ i triangeln $\boldsymbol{BCD?}$

triangel3

Vi vet att i en rätvinklig triangel gäller Pythagoras sats. Ställer vi upp Pythagoras sats för triangeln $BCD$ får vi:

$(3\: cm)^2 + x^2 = (5 \:cm)^2$

$x^2=25 \: cm^2 - 9 \: cm^2$

$x=\sqrt{16 \: cm^2}=4 \: cm$

Svar: Sträckan $x = 4\, cm.$

Exempel: Triangel 2

Triangeln $ABC$ är rätvinklig. Punkten $M$ delar sträckan $BC$ på mitten. Vad är sträckan $\boldsymbol{AM?}$

triangel6

Vi börjar med att beräkna sträckan $BC$ med Pythagoras sats:

$BC = \sqrt{8^2+6^2}\,cm=\sqrt{100}\,cm=10\, cm.$

Arean $ABC$ kan vi uttrycka på två sätt:

  1. Arean $ABC = \frac{AB \cdot AC}{2}$
  2. Arean $ABC = \frac{BC \cdot AM}{2}$

Ekvation 1 $=$ ekvation 2 ger:

$\frac{AB \cdot AC}{2}=\frac{BC \cdot AM}{2}$

$AM = \frac{AB \cdot AC}{BC}=\frac{6\cdot 8}{10}=4,8\,cm.$

Svar: Sträckan $AM = 4,8\, cm.$

Förhållandet mellan längden på triangelns sidor och storleken på triangelns vinklar

I alla trianglar gäller att:

triangelns sidor och vinklar

Om sidorna i triangelns ovan förhåller sig så att:

$a > b > c$ så gäller att:

Vinkeln $c >$ vinkeln $a >$ vinkeln $b.$

Exempel: Bestäm Triangelns Största Vinkel

Vilken vinkel är störst i triangeln $\boldsymbol{ABC?}$

triangel4

Sidan $AC >$ sidan $AB >$ sidan $BC$ vilket ger att:

Svar: Vinkeln $y$ är störst i triangeln.

Yttervinkelsatsen

yttervinkelsatsen

Yttervinkelsatsen säger att en triangels yttervinkel är lika med vinkelsumman av de två motstående inre vinklarna i triangeln, dvs: $$\text{vinkel z}=\text{vinkel x + vinkel y}$$
Exempel: Yttervinkelsatsen

Vad är vinklarna $\boldsymbol{y}$ och $\boldsymbol{z?}$

triangel3

Enligt yttervinkelsatsen:

$z + 50^o = 92^o$

$z = 92^o – 50^o = 42^o$

Vinkel $y$ och vinkel $92^o$ är supplementvinklar:

$y + 92^o = 180^o$

$y = 180^o – 92^o = 88^o$

Svar: $z = 42^o, y = 88^o$

Triangelolikheten

I alla trianglar gäller att:

triangelns sidor och vinklar

I triangeln ovan gäller att:
Exempel: Bestäm maxlängd och minlängd av en triangelsida

Vad är längden $\boldsymbol{x}$ största respektive minsta möjliga värde?

triangel5

Enligt triangelolikheten gäller att:

Svar: Största längden $x$ i triangeln är $20\, cm$ och minsta längden $x$ är $4\, cm.$
Utvecklas av AllaRätt.nu
info@allaratt.nu