Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Ordlista/Dictionary Tips och Strategier Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!
aritmetik_icon

Räkneregler på Högskoleprovet

Sammanfattning Räkneregler på Högskoleprovet

De fyra räknesätten

De fyra räknesätten är:
 1. Addition som skrivs med plustecken $+$
  term $+$ term = summa.
 2. Subtraktion skrivs med minustecken $-$
  term $-$ term = differens.
 3. Multiplikation skrivs med gångertecken eller multiplikationstecken $\cdot$
  faktor $\cdot$ faktor = produkt.
 4. Division skrivs med bråkstreck
  $\frac{täljare}{nämnare}$ = kvot

Prioriteringsregler, räkneordning

Då vi beräknar ett uttryck gör vi det enligt en viss ordning och prioritet enligt följande:
 1. Parenteser
 2. Potenser
 3. Multiplikation och division
 4. Addition och subtraktion
Exempel: Räkneordning

Vad är $\boldsymbol{15 + 5^2 - 3 \cdot 2 + (7 + 3) - \frac{6}{3}?}$

Vi följer prioriteringsreglerna:

Svar: $42$

Udda och jämna tal

Ett heltal är antingen jämnt, exempelvis $-2, 0, 2$ eller udda, exempelvis $-1, 1, 3.$ Ett tal är jämnt om det är delbart med $2$ och udda om det inte är delbart med $2.$ Även negativa heltal är endera jämna, exempelvis $-2, -4, -6,$ eller udda, exempelvis $-1, -3, -5.$ Noll $(0)$ är jämn.

Decimaltal kan inte vara udda eller jämna eftersom regler för udda och jämna tal enbart gäller för heltal.

Ett jämnt tal kan också uttryckas $2 \cdot k$, där $k = 1, 2, ...:$

På samma sätt kan man uttrycka ett udda tal som $2 \cdot k + 1$, där $k = 1, 2, ...:$

Regler för udda och jämna tal: Addition och subtraktion

Regler för udda och jämna tal: Multiplikation och division

Exempel: Udda och Jämna Tal

$x$ är ett heltal. Är $\boldsymbol{(2x + 1)^2}$ udda eller jämnt?

Enligt vår definition av udda och jämna tal vet vi att $(2x + 1)$ är udda då $x$ är ett heltal. $(2x + 1)^2 = (2x + 1) \cdot (2x + 1).$ Vi har alltså ett udda tal multiplicerat med ett udda tal och då vet vi att produkten är udda.

Svar: $(2x + 1)^2$ är udda.

Motsatta tal och absolutbelopp

tallinje

På vår tallinjen ovan kallas de tal som ligger lika långt ifrån talet $0$ (noll, origo) motsatta tal. Motsatta tal på vår tallinje är:

Avståndet från ett tal till origo (0) benämns absolutbeloppet. Absolutbeloppet av $-3$ är alltså $3$ och skrivs på följande vis: $|x+y|.$

Faktorisering

Faktorisering kan hjälpa oss att lösa uppgifter som annars skulle kräva minräknare. Talet $85 \cdot 103$ kan vi lösa genom faktorisering:

$85 \cdot 103 = 85 (100 + 3) =$

$=85 \cdot 100 + 85 \cdot 3 = 8 500 + 255 = 8 755.$

I ekvationer kan vi ibland behöva faktorisera. Exempelvis $4x^2 - 8x + 6x^3 = 2x(2x - 4 + 3x^2)$

Exempel: Faktorisering

Vad är $\boldsymbol{19 \cdot 24?}$

$19 \cdot 24 = 19 (20 + 4) = 19 (10 + 10 + 4) =$
$=190 + 190 + 76 = 456$

Svar: $19 \cdot 24 = 456$

På varandra följande heltal

Heltal som följer varandra från minsta till största kallas på varandra följande heltal. Exempelvis $1, 2, 3, 4, 5, 6,$ o.s.v.

På varandra följande udda tal är exempelvis $1, 3, 5, 7,$ o.s.v. och på varandra följande jämna tal är $0, 2, 4, 6,$ o.s.v.

På varandra följande heltal förekommer ofta i uppgifter på Högskoleprovet, exempelvis:

Exempel: På varandra följande heltal

Summan av tre på varandra följande udda heltal är $63.$ Vilka är talen?

Vi kallar vårt minsta tal $x$ det andra talet $x+2$ och det tredje talet $x+4.$ Enligt texten är $x + (x+2) + (x + 4) = 63$.

$3x + 6 = 63$

$3x = 63 - 6 = 57$

$x = \frac{57}{3}=19$ och talen är: Svar: $19, 21, 23.$

Avrundning, huvudräkning och överslagsräkning

Du får inte använda minräknare på Högskoleprovet och därför är det bra om du lär dig att avrunda, huvudräkning och överslagsräkning. Avrundning, huvudräkning och överslagsräkning hjälper oss att beräkna uppgifter och är speciellt viktigt då det är större tal som ska adderas, subtraheras, multipliceras eller divideras. Det finns flera bra strategier för att göra estimat:

Avrundning

Lär dig att avrunda. Räknar vi med: heltal så är det tiondelssiffran som styr avrundningen: $1,6 \approx 2$ och $1,4 \approx 1.$ För tiotal styr entalssiffran avrundningen: $16 \approx 20$ och $14 \approx 10.$ För hundratal är det tiotalssiffran som styr avrundningen: $116 \approx 120$ och $114 \approx 110.$

Studera svarsalternativen: Om det är stor skillnad vet vi att vi inte behöver vara lika exakta i avrundningen, vilket vi behöver om skillnaden är mindre.

Exempel: Avrundning 1

Vad är $\boldsymbol{487 + 233}$ avrundat till närmaste hundratal?

$487 + 233 \approx 500 + 200 = 700$

Svar: $700$

Exempel: Avrundning 2

Vad är:

 1. $\boldsymbol{1,49}$  avrundat till närmaste heltal?
 2. $\boldsymbol{15}$  avrundat till närmaste tiotal?
 3. $\boldsymbol{150,01}$  avrundat till närmaste hundratal?

 1. För att avrunda talet $1,49$ till närmaste heltal studerar vi tiondelssiffran som är $4.$ Enligt våra regler ska då talet avrundas nedåt. Dvs, $1,49 \approx 1.$
 2. $15 \approx 20,$ eftersom entalet styr avrundningen och talet $5$ till $9$ avrundas uppåt.
 3. $150,01 \approx 200,$ då tiotalet styr avrundningen och talet $5$ till $9$ avrundas uppåt.
Svar: A. $1,$ B. $20,$ C. $200$

Faktorisering

Faktorisera. Faktorisering kan inte bara göras vid multiplikation, utan även vid de andra räknesätten.

Exempel: Faktorisering 1

Vad är $\boldsymbol{567 + 432?}$

$567 + 432 = 567 + (400 + 30 + 2) =$
$= 967 + 30 + 2 = 997 + 2 = 999.$

Svar: $999$

Exempel: Faktorisering 2

Vad är $\boldsymbol{1567 - 863?}$

$1567 - 863 =$

$= (1000 + 500 + 60 + 7) - (800 + 60 + 3) =$

$= (1000 + 500 - 800) + (60 - 60) + (7 - 3) =$
$= 700 + 4 = 704$

Svar: $704$

Komplemeträkning

Använd komplementräkning. Komplementet är differensen mellan ett större tal och orginaltalet, exempelvis $67:33: (67 + 33 = 100)$, $42:58, 37:63,$ osv.

Exempel: Komplemeträkning

Vad är $\boldsymbol{721 - 387?}$

Komplementet av $87$ är $13,$ så vi ersätter $387$ med $(400 - 13):$

$721 - 387 = 721 - (400 - 13) =$

$= 721 - 400 + 13 = 321 + 13 = 334$

Svar: $334$

Estimera kvadraten

Estimera kvadraten av ett tal. En kvadrat av ett tal kan skrivas $x^2 = (x + d)(x - d) + d^2$ där $x$ är talet i kvadrat och $d$ är differensen.

Exempel: Estimera kvadraten

Vad är $\boldsymbol{57^2?}$

$57^2 = (57 + 3)(57 - 3) + 3^2 = 60 \cdot 54 + 9 =$

$=60(50 + 4) + 9 = 3000 + 240 + 9 = 3249$

Svar: $3249$

Förenkla

Förenkla talet så mycket som möjligt.

Exempel: Förenkling

Vad är $\boldsymbol{\frac{1735}{5}?}$

$\frac{1735}{5} = \frac{2 \cdot 1735}{2 \cdot 5} = \frac{3506}{10} = \frac{3500}{10}+\frac{6}{10} = 350,6$

Svar: $350,6$

Delbarhet

Prova delbarhet. I kapitlet Bråk och decimaler går vi igenom sätt att snabbt kunna besvara om ett tal är jämnt delbart med ett annat tal.

Exempel: Bråk och decimaler

Är talet $\boldsymbol{3123}$ delbart med $\boldsymbol{3?}$

Talet $3123$ är delbart med $3$ eftersom $3 + 1 + 2 + 3 = 9$ vilket är delbart med $3.$

Svar: Ja, talet $3123$ är jämnt delbart med $3.$

Procent och bråk

Tricks för procent och bråk. Procent och bråk är i själva verket multiplikationer och då spelar ordningen av faktorer ingen roll.

Exempel: Procenträkning 1

Vad är $\boldsymbol{36\text{%}}$ av $\boldsymbol{25?}$

$36\text{%}$ av $25 = 25\text{%}$ av $36 = \frac14\cdot 36 = 9$

Svar: $9$

Exempel: Procenträkning 2

Vad är $\boldsymbol{16\text{%}}$ av $\boldsymbol{75?}$

$16\text{%}$ av $75 = 75\text{%}$ av $16 = \frac34\cdot 16 = 12$

Svar: $12$

Rötter

Utnyttja de rötter du kan för att lösa uppgifter med rötter du inte kan.

Exempel: Rötter

Vad är ett närmevärde till $\boldsymbol{\sqrt{13}?}$

$\sqrt{13}$ är större än $\sqrt{9} = 3$ och mindre än $\sqrt{16} = 4.$ $13$ ligger ganska nära mitten av $9$ och $16,$ men något närmare $16.$ Vi provar $3,6$ och beräknar $3,6^2 = 12,96.$ Dvs. $\sqrt{13}\approx 3,6.$

Svar: $3,6$

Primtalsfaktorisering

Primtalsfaktorisering hjälper oss exempelvis vid förkortning av bråk, och även då vi ska bestämma värdet av större rötter.

Exempel: Primtalsfaktorisering

Vad är $\boldsymbol{\sqrt{1746}?}$

Vi primtalsfaktoriserar $1746$ på vanligt sätt vilket ger oss $1746=2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 7$
$\Rightarrow$ $\sqrt{1764} =\sqrt{2\cdot2}\cdot\sqrt{3\cdot3}\cdot\sqrt{7\cdot7}=$
$=\sqrt4\cdot\sqrt9\cdot\sqrt{49}=2\cdot3\cdot7 = 42$

Svar: $42$

Närmevärdet av vissa återkommande tal

Lär dig närmevärdet av vissa ofta återkommande tal för att spara tid.

Exempel: Närmevärden

Värdesiffror

Vid avrundning kan det vara viktigt att hålla sig till värdesiffror. Om vi exempelvis ska avrunda $\pi$ till tre värdesiffror så får vi $3,14.$ Siffrorna ett till nio är alltid värdesiffror. Vad gäller talet noll så följer det vissa regler:

Vid potensräkning så räknas inte basen eller exponenten som värdesiffror, exempelvis så har talet $1,4 \cdot 10^3$ två värdesiffror.

Då vi beräknar ett tal, exempelvis $3,14 \cdot 2$ så är det talet med minst antal värdesiffror som bestämmer hur vi formulerar vårt svar. Om vi ombeds avrunda vårt svar till gällande regler för värdesiffror så svarar vi att $3,14 \cdot 2 = 6$ eftersom talet $2$ enbart har en värdesiffra.

Talbas och talsystem

Vårt talsystem är ett sk. positionssystem där varje siffra har ett visst värde beroende på sin position, dvs var den är placerad i talet.

Exempel: I talet $1 749_{10}$ så är:

Med talbasen tio använder vi tio siffror (noll till nio). Om vi byter bas till fem använder vi fem siffror (noll till fyra) och i ett talsystem med basen två (det binära talsystemet) använder vi två siffror, noll och ett.

För att kunna jämföra tal med två olika baser måste vi därför alltid räkna om de båda talen till samma bas.

Exempel: Talbas och talsystem

Vad är talet $\boldsymbol{103}$ skriven med basen $\boldsymbol{2?}$

Då basen är $10$ som i det här fallet, brukar man inte skriva ut basen - men det är inte fel att göra det om man vill vara tydlig. Ett talsystem med basen tio kallas det decimala talsystemet. Ett talsystem med basen två kallas för det binära talsystemet och skrivs bara med $0$ och $1$.

$103_{10}=1\cdot2^6+1\cdot2^5+0\cdot2^4+0\cdot2^3+1\cdot2^2+1\cdot2^1+1\cdot2^0$

Vi är noggranna med att indikera att vi har nollor på positionerna $2^4$ och $2^3.$

$103_{10}=1100111_2$

Svar: $103_{10}=1100111_2$

Exempel: Talbas och talsystem 2

Vad är talet $\boldsymbol{1323_5}$ med skriven basen $\boldsymbol{10?}$

$1323_5 =$

$125 + 75 + 10 + 3 = 213$

Svar: $1323_5 = 213_{10}$

Omvandlingstabell för olika Talbas och Talsystem
$\boldsymbol{10}$ (Decimal)$\boldsymbol{8}$ (Oktal)$\boldsymbol{5}$$\boldsymbol{2}$ (Binär)
$1000_{10}$$1750_{8}$$13000_{5}$$1111101000_{2}$
$100_{10}$$144_{8}$$400_{5}$$1100100_{2}$
$80_{10}$$120_{8}$$310_{5}$$1010000_{2}$
$60_{10}$$74_{8}$$220_{5}$$111100_{2}$
$50_{10}$$62_{8}$$200_{5}$$110010_{2}$
$40_{10}$$50_{8}$$130_{5}$$101000_{2}$
$30_{10}$$36_{8}$$110_{5}$$11110_{2}$
$20_{10}$$24_{8}$$40_{5}$$10100_{2}$
$10_{10}$$12_{8}$$20_{5}$$1010_{2}$
$8_{10}$$10_{8}$$13_{5}$$1000_{2}$
$6_{10}$$6_{8}$$11_{5}$$110_{2}$
$4_{10}$$4_{8}$$4_{5}$$100_{2}$
$2_{10}$$2_{8}$$2_{5}$$10_{2}$
$1_{10}$$1_{8}$$1_{5}$$1_{2}$

Utvecklas av AllaRätt.nu
info@allaratt.nu