Interaktiva Övningsprov Lösningar Gamla Högskoleprov Matematiken på Högskoleprovet Tips och Strategier Om Högskoleprovet Frågor och Svar - FAQ
Förbered dig till Högskoleprovet på AllaRätt.nu och nå Drömutbildningen!
NOG 

NOG på Högskoleprovet

Sammanfattning NOG på Högskoleprovet

Förbered dig till NOG på Högskoleprovet

NOG på Högskoleprovet

Teorin är till största del samma på NOG som på XYZ och KVA. Här gäller att gå igenom de 25 mattekapitlen med exempel på AllaRätt.nu. Matematiken på Högskoleprovet.

Testa dig själv med de Interaktiva övningsprov på AllaRätt.nu. Det är en utmärkt temperaturmätare på hur du ligger till och vad du behöver förbättra. På NOG så är en klar majoritet av uppgifterna inom algebra. Fördelningen av uppgifter och vilket matematikområde de tillhör finner du i grafen nedan.

AlgebraAritmetikFunktionsläraGeometriStatistik
AlgebraAritm.Funk.läraGeom.Statistik

Lösningsmetod för NOG på högskoleprovet

Lösningsmetodiken för NOG utgår alltid efter att utveckla det som är givet så långt du kan:

Därefter applicerar du ett av de två påståenden åt gången. Svarsalternativen är fem och går ut på om uppgiften kan lösas av två påståenden (1 och 2).

 1. Om uppgiften inte är lösbar med (1), så kan två svarsalternativ strykas (A och D).
 2. Om uppgiften däremot är lösbar med (1), så kan tre svarsalternativ strykas (B, C och E).
 3. På samma sätt kan du stryka svarsalternativ även efter att du applicerat (2).
 4. (1) och (2) tillsammans (svarsalternativ C) kan enbart vara rätt svar om uppgiften inte är lösbar med varken (1) eller (2) var för sig.

Diagrammet nedan visar lösningsgången för NOG:

Lösningsmetod för NOG på högskoleprovet

Vad är största utmaningen med NOG på Högskoleprovet?

De som tycker att NOG är det mest utmanande delprovet på Högskoleprovet säger ofta att stressen är svårast och på NOG behöver du verkligen utnyttja tiden optimalt. På NOG är det särskilt viktigt att snåla med tiden, men det går också att öva upp din snabbhet. Kom ihåg att du bara behöver jobba med uppgiften till dess att du vet vad rätt svar är.

Märker du att en uppgift tar lång tid, lämna denna. Markera och återvänd då du är klar med de andra uppgifterna. Svarsalternativ C. (1) tillsammans med (2) är det vanligaste rätta svarsalternativet. Störst sannolikhet alltså, om du behöver chansa. På Om Högskoleprovet hittar du mer läsning om detta.

heartline

Typiska NOG-uppgifter på Högskoleprovet

En viss typ av uppgifter förekommer enbart på NOG. På AllaRätt.nu hittar du dessa på Interaktiva övningsprov/NOG/Algebra/Olikheter. Här nedan visar vi ett exempel på detta.

Exempel: NOG från 2017 Vår Provpass 4 Uppgift 26:

En bofink, en domherre, en gråsparv och en talgoxe sitter på rad på en telefonledning. Bofinken sitter inte längst till höger. Vilken fågel sitter längst till vänster?

(1) Talgoxen sitter närmast till vänster om bofinken. Gråsparven sitter inte bredvid domherren.
(2) Talgoxen sitter inte bredvid gråsparven. Domherren sitter inte bredvid bofinken.

 1. i (1) men ej i (2)
 2. i (2) men ej i (1)
 3. i (1) tillsammans med (2)
 4. i (1) och (2) var för sig
 5. ej genom de båda påståenden

Initialt får vi veta att vi har fyra olika fåglar. Bofinken sitter inte längst till höger. Vi ska bestämma ordningen på fåglarna.

(1)
 • Talgoxen sitter närmast till vänster om bofinken.
 • Gråsparven sitter inte bredvid domherren.
Det här ger oss för många kombinationer och vi behöver mer information för att lösa uppgiften. Vi stryker svarsalternativen A och D.
(2)
 • Talgoxen sitter inte bredvid gråsparven.
 • Domherren sitter inte bredvid bofinken.
Vi är i samma situation som i (1) och stryker svarsalternativ B.
Tillsammans (1) och (2) tillsammans ger oss tillräcklig information för att lösa uppgiften och rätt svar är alltså C.
högskoleprovet 2017 vår nog provpass 4 uppgift 26

Svar: Svarsalternativ C, (1) tillsammans med (2).

Lär dig att dra slutsatser om NOG på Högskoleprovet

I uppgifter då det förekommer mycket information är rätt svarsalternativ oftast E (ej genom de båda påståenden). Speciellt i uppgifter då det gäller ekvationer så består vissa uppgifter av för mycket information eller irrelevant sådan. Dessa uppgifter är ofta olösbara. Misstänker vi att en uppgift är olösbar kan vi försöka hitta två alternativ som är motstridiga, vilket vi ger exempel på nedan:

Exempel: NOG från 2015 Höst Provpass 3 Uppgift 26:

Är z < 0?

(1) xz > yz
(2) xy > yz

 1. i (1) men ej i (2)
 2. i (2) men ej i (1)
 3. i (1) tillsammans med (2)
 4. i (1) och (2) var för sig
 5. ej genom de båda påståenden

Vi får två olikheter och söker om z < 0

Då vi har tre obekanta (x, y, z) och enbart två olikheter kan vi direkt dra slutsatsen att vi saknar information. För att vara säkra provar vi att först sätta x = -1, y = 1 och z = -2. Detta uppfyller både (1) och (2) och z < 0. Vi provar sedan att sätta x = 3, y = 2 och z = 1. Detta uppfyller också (1) och (2), men z är > 0.

Svarsalternativet E är således rätt.

diamondline

Svåraste uppgifterna på högskoleprovets NOG

Om vi utgår från vår statistik på AllaRätt.nu så är det svåraste området inom NOG uppgifter som består i att beräkna Omkrets, area och volym, uppgifter om Funktioner och uppgifter som berör Potensregler. Listan nedan sammanställer andelen som besvarat uppgifter korrekt per område inom Högskoleprovets NOG:

De uppgifter på NOG som flest har problem med just nu sammanställer vi nedan.

Svåraste uppgifterna på högskoleprovets NOG

År/Termin/PPUppgift
2017, Höst, PP5

$x, y$ och $z$ är positiva heltal. Är $\boldsymbol{x + y + z}$ ett jämnt tal?

(1) $x – y – z$ är ett udda tal.

(2) $xyz$ är ett udda tal.

2015, Höst, PP5

Vid en kaj ligger en röd, en blå, en vit och en grön båt. I vilken ordning längs kajen ligger båtarna?

(1) Den första båten är röd och den sista båten är varken vit eller grön.

(2) Den första båten är varken grön eller blå. Den vita båten ligger intill en röd och en grön båt.

2021, Vår, Maj, PP2

Anton och Bert startar samtidigt och springer mot varandra längs med samma raka väg, var och en med sin egen konstanta hastighet. När de startar är de 3 km från varandra. Hur långt har Bert sprungit när de möts?

(1) Bert springer 50% snabbare än Anton.

(2) Antons hastighet är 8 km/h och de möts efter 9 minuter.

2022, Höst, PP1

De fem bokstäverna A, B, C, D och E är skrivna på rad på ett papper. I vilken ordning från vänster till höger är bokstäverna skrivna?

(1) D står längst till vänster. B står intill både C och E. A står längst till höger.

(2) Varken D eller E står längst till höger. C står intill både A och B. B står intill både C och E.

2022, Vår, Maj, PP4

Är $\boldsymbol{x \lt 0}$?

(1) $x \lt y \lt z$

(2) $xy \gt xz$

Utvecklas av AllaRätt.nu
info@allaratt.nu